Revideret 910810

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET STORPARCEL II, MEJDAL.

 

#1. Det påhviler de til enhver tid værende ejere af de nævnte matrikelnumre at være medlem af ejerlauget.For hver ejendom haves i besluttende forsamlinger 2 stemmer, uanset om den pågældende ejendom ejes af een eller flere personer.

Stemme kan udøves af den i tingbogen anførte ejer og dennes ægtefælle/ samlever eller i henhold til skriftlig fuldmagt af tredie person.

Dersom en ejendom ejes af mere end to personer, og dersom der i besluttende forsamlinger opstår uenighed mellem disse ejere, om hvem der kan afgive stemme, afgøres spørgsmålet om sådan stemmeafgivning ved lodtrækning.

Resultatet af denne lodtrækning skal være bindende for pågældende ejendom i 6 måneder.

Vedtægten gælder for matr.nr. 1ml, 1mn, 1mo, 1mp,1mr,1mq,1ms,1mt, 1mu, 1mv, 1mw, 1mx, 1my, 1mz, 1mæ alle Mejdal, Tvis.

#2. Ejerlaugets formål er at varetage de fælles opgaver, herunder navnlig med hensyn til fælleshus og ejerlaugets friarealer, disses vedligeholdelse, renholdelse og snerydning. Til at administrere disse vælges 3 arbejdsgrupper (varme-, fælleshus- og fællesarealgruppe) på generalforsamlingen.

Vaskeriets renholdelse, vaskemiddelindkøb mv varetages for en måned ad gangen af alle huse på skift.

#3. Ejerlauget er upolitisk. Det kan i tvistigheder sagsøges ved sin bestyrelse.

#4. Til at varetage de fælles opgaver skal der med passende mellemrum afholdes fællesmøder. Der stilles intet krav til den nærmere udformning af de almindelige fællesmøder.

Almindelige fællesmøder indvarsles 8 dage før mødet ved udsendelse af skriftlig dagsorden, indeholdende alle indsendte forslag. Kun disse forslag kan behandles. I dagsordenen skal det tillige meddeles, hvorledes det pågældende spørgsmål kan afgøres. Et af bestyrelsesmedlemmerne er dirigent.

Referat skal udsendes inden 8 dage og eventuelle indsigelser senest 8 dage derefter igen.

#5. Generalforsamlingen er ejerlaugets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden mindst 3 uger før mødet. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om de sager der skal behandles på generalforsamlingen.

Der udsendes tillige revideret regnskab samt budgetforslag for det kommende regnskabsår. Endelig skal indkaldelsen indeholde meddelelse om, at medlemmer, som ønsker andre emner behandlet på generalforsamlingen, skal indgive disse forslag skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen drager omsorg for, at medlemmerne mindst 5 dage før   generalforsamlingen modtager skriftlig underretning om, hvilke punkter der tillige ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ejerlaugets regnskabsår følger varmecentralens regnskabsår.

#6. Extraordinær generalforsamling kan indkaldes når 2/3 af ejerlaugets medlemmer (19 stemmer) eller bestyrelsen begærer det. Den varsles ligesom den ordinære generalforsamling og dagsorden indeholder alene de punkter der ønskes behandlet.

#7. På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende emner:

        1. Valg af dirigent.

        2. Bestyrelsens beretning.

        3. Kassererens regnskabsaflæggelse.

        4. Fastsættelse af budgettet, herunder kontingentbetaling for næste aar.

        5. Fastsættelse af aconto varmebidrag og godkendelse af varmeregnskab.

         6. Fastsættelse af eventuelle andre ydelser.

         7. Valg til bestyrelse og revision samt disses suppleanter.

         8. Forslag til ændring af vedtægter

         9. Valg til arbejdsgrupper.

        10. Indkomne forslag.

        11. Eventuelt.

 
#8.  Fællesmøder er beslutningsdygtige, når mindst 7 huse er repræsenterede. Beslutninger tages med almindelig stemmeflerhed, dog skal der være mindst 10 stemmer for.

Generalforsamlinger er kun beslutningsdygtige, dersom mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede/repræsenteret. Beslutninger skal for at være gyldige være tiltrådt af 3/4 af de fremmødte/repræsenterede, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.

En udvidelse/indskrænkning af fællesskabets aktiviteter kan kun finde sted, dersom alle stemmeberettigede er tilstede/repræsenteret og stemmer for forslaget. Økonomisk bidrag til dækning af udgifter i forbindelse med ejerlaugets drift og opfyldelse af servitut vil ikke være at regne som en udvidelse af fællesskabets aktiviteter.

#9.  Bestyrelsen vælges blandt ejerlaugets medlemmer og skal bestå af 3 personer fra hver sit hus. Bestyrelsen konstituerer sig selv som kasserer, sekretær og kontaktperson.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, undtaget på den stiftende generalforsamling hvor 1 medlem vælges for 2 år og 2 medlemmer vælges for 1 år.

Ingen er pligtig til at fungere som bestyrelsesmedlem i mere end 2 år. Enhver er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen for en periode af 2 år. Når vedkommende har været udenfor bestyrelsen i 3 år, er hun/han påny pligtig til at lade sig vælge for indtil 2 år.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen til bestyrelsen,ligesom der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af ejerlauget og drager omsorg for, at lovligt trufne beslutninger føres ud i livet.

Ejerlauget forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.

#10.  De enkelte ejere og ejerlauget skal tåle de påbud, som vejmyndighederne giver med hensyn til oversigtslinier, vedligeholdelse og lignende. Det påhviler ejeren af hver enkelt ejendom at renholde veje og fortove og at bortrydde sne og is udfor sin grund. Iøvrigt er ejerne underkastet kommunens til enhver tid gældende vejvedtægter og lignende bestemmelser, uanset om vejene måtte være private eller offentlige.

 
 #11. I tilfælde af reparationer af forsyningsledninger, varmeanlæg og kloak, skal ethvert medlem tåle, at de nødvendige reparationsarbejder herunder også eventuelle opgravninger foretages på medlemmets grund. Udgifterne til reparation og fornyelse af fælles ledninger fordeles med lige store andele til hver ejendom.

Dog kan udgifter til reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg fordeles efter andre retningslinier, f.eks. i forhold til forbruget i det gældende regnskabsår, men det skal da vedtages forud for regnskabsåret på generalforsamlingen.

#12. Dersom nogen ønsker at sælge sit hus med tilhørende andel i fællesarealer m.v. er hun eller han forpligtet til at holde ejerlauget underrettet om sine planer inden det sættes til salg og om det videre forløb. Sælger skal udlevere et eksemplar af servitut, overenskomst og vedtægter til en køber inden salg.

#13. Varmecentralens regnskabsår er 1/4-31/3.

#14. Det er hensigten, at husene skal bebos af den eller de personer, der i tingbogen er indført som ejere af det pågældende hus med andel i fællesareal m.v. Dog skal der ikke være noget til hinder for en udlejning, såfremt den eller de personer, der lejes ud til, kan tiltræde nærværende vedtægt, og i det hele vil respektere bebyggelsens karakter af fællesbebyggelse.

#15. Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægt er hvert enkelt medlem af ejerlauget og Holstebro Kommune.
 
Besluttet på ordinær generalforsamling 910517.

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.